Partneri...

K osobitne stálym partnerom, s ktorými kancelária odborne spolupracuje, patria:

Podporujeme charitu

usmev
V daňovo - poradenskej činnosti kancelária spolupracuje
podľa charakteru a zložitosti problému aj s externými účtovníkmi, audítormi a právnikmi. Základom tejto spolupráce je vždy odbornosť a profesionalita.

 

Ing. Kabát je od r. 1992 členom Slovenskej komory daňových poradcov. Toto členstvo je predpokladom kvality
a odbornosti. Na základe tejto skutočnosti kancelária spolupracovala a odborne spolupracuje s mnohými jej členmi.

 

Kancelária je členom A.L.T. International. A.L.T. International je medzinárodné zoskupenie poradenských kancelárií z oblasti auditu, práva a daní (Audit, Lex, Tax). Cieľom jeho činnosti je vzájomná spolupráca a poskytovanie komplexných služieb klientom, ktorí pôsobia vo viacerých krajinách.

Origami